جمعه 06 مرداد, 1396

  

 

 

نشانی ایستگاهبخش شمال شرقی پروژه
ابعاد ایستگاه 25/40*118  متر
 عمق ایستگاه از سطح زمین و تعداد طبقات17 متر         دو طبقه
روش اجرا دیواره حفاظت گود ( شمع کوبی )
فاصله تا ایستگاه قبلی754  متر
فاصله تا ایستگاه بعدی726  متر
فاصله تا دستگاه حفر تونل (TBM)3439متر
وضعیت احداث دسترسی ایستگاه

دسترسی شرقی : مراحل پایانی احداث را پشت سر

می گذارد

دسترسی غربی : در انتظار تحویل زمین از شرکت نفت

درصد پیشرفت88 درصد
آخرین وضعیت ایستگاه

پایان عملیات ساخت ایستگاه به جز دسترسی غربی