سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در آذر 1391

جمع آوری حصار ایستگاه سلمان فارسی غربی
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، با تکمیل سازه ی بتونی ایستگاه زیرزمینی سلمان فارسی غربی در مقابل پارکینگ کارون ، از تاریخ 11 آذرماه 1391 ، جمع آوری حصار ایستگاه ...(ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد