سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در آبان 1389

اتمام عملیات بتن ریزی سقف ایستگاه نادری شرقی
عملیات بتن ریزی سقف اول ایستگاه نادری شرقی در تراز -3 متر از سطح زمین به ضخامت 1/5 متر و به حجم 3388 متر مکعب به اتمام رسید. این ایستگاه که به روش Top-Down  اجرا می شود ... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد