سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1395

قطار شهری اهواز در زیر رودخانه ی کارون
تونل قطار شهری اهواز در حال عبور از رودخانه ی کارون است و هم اکنون 210 متر از عرض 300 متری رودخانه را حفاری کرده است.(ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد