سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در بهمن 1392

بازدید پزشکان و کارشناسان پلی کلینیک شهید رجایی از پروژه
بازدید پزشکان و کارشناسان پلی کلینیک شهید رجایی از پروژه
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، پزشکان و کارشناسان پلی کلینیک شهید رجایی از پروژه مترو بازدید نمودند.  (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد